Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

W toku postępowania badawczego wykonano dwadzieścia jeden wywiadów Dobór przypadków do badania metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych, odbył się w ramach dwóch, a priori lecz ogólnie wyznaczonych grup tak zwanych przypadków skrajnych (pięć osób) oraz przypadków typowych (pozostałe szesnaście osób).


Cele badania:

Pomiar poziomu poczucia bezpieczeństwa badanego, sposobów i zakresu myślenia o bezpieczeństwie

Ustalenie poziomu narażenia badanego na działania przestępcze (wiedzy na temat różnych kategorii przestępstw, potencjalnych sposobów radzenia sobie z nimi) Zdobycie wiedzy o doświadczeniach badanego, jeśli padł kiedykolwiek ofiarą przestępstwa, usiłowania lub groźby tegoż.

Zbadanie, czy i w jakim stopniu doświadczenia te wywołały cierpienie fizyczne, poznawcze, emocjonalne lub w sferze społecznej.

Ustalenie percepcji przez badanych rozmaitych rodzajów przestępstw, obaw przed nimi, oceny prawdopodobieństwa takich wydarzeń.

Stworzenie profilu moralnego badanego poziomu rozwoju moralnego oraz postaw wobec określonych typów przestępstw (ocena zgodności postaw moralnych z rozstrzygnięciami prawnymi).